Skip to content

Keukenreiniger DIPP spray easy pro

Productnummer: 891430

Op voorraad: 13

DIPP

Omschrijving

* Professioneel, efficiënt en krachtig. * Ideaal voor alle oppervlakken in de keuken. * Verwijdert snel al het vet, etensresten en vastzittend vuil. * Uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. * Volstaat als 1 product voor een tal van toepassingen. * Gevarenaanduiding: * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsvoorschrift; * P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. * P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

Specificaties

Voorraad: 13
Lengte: 301 cm
Breedte: 217 cm
Hoogte: 203 cm
Gewicht: 5060 gr
Volume: 13259
Code OEM: 3197
Code EAN: 5420035319734
Merk: DIPP

Gerelateerde producten

Alternatieve producten