Skip to content

Spray droogsmeer WD-40 Specialist met PTFE 250ml

Productnummer: 1386891

Op voorraad: 23

WD-40

Omschrijving

* WD-40 Specialist Droogsmeerspray met PTFE. * Deze oplossing bevat PTFE wat voor betere smering zorgt en een droge laag achterlaat die geen vuil, stof of olie aantrekt. * De oplossing droogt snel en werkt wrijvingsverminderend, waardoor de levensduur van gereedschap of onderdelen wordt verlengt. * Ook geschikt voor het ontvormen van producten uit een mal. * Deze PTFE Droogsmeerspray is bestand tegen temperaturen van -45°C tot +260°C. * Trekt geen vuil, stof en olie aan en droogt snel om tijd te besparen. * Geschikt voor sloten en grendels, deur- en raamgeleidingen, bladen en boorijzers van elektrisch gereedschap, tandwielen en kettingen. * Gevarenaanduidingen: * H222, cat. 1: Zeer licht ontvlambare aerosol. * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H229, cat. 1: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: * P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P273: Voorkom lozing in het millieu. * P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P405: Achter slot bewaren. * P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

Specificaties

Voorraad: 23
Lengte: 72 cm
Breedte: 52 cm
Hoogte: 187 cm
Gewicht: 247 gr
Volume: 700
Code OEM: 48110
Code EAN: 5032227317437
Merk: WD-40

Alternatieve producten