Skip to content

Terpetine Bleko special 500ml

Productnummer: 1387469

Op voorraad: 168

Bleko

Omschrijving

* Terpentine (verfverdunner) voor synthetische lakken en olieverven. * Tevens te gebruiken als ontvetter voor metalen. * Speciale terpentine is aromaatvrij, reukarm en een stuk vriendelijker voor mens en milieu. * Inhoud 500 ml. * Gevarenaanduidingen: * Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. STOT SE 3: * H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P331: GEEN braken opwekken. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

Specificaties

Voorraad: 168
Lengte: 288 cm
Breedte: 217 cm
Hoogte: 200 cm
Gewicht: 5112 gr
Volume: 12499
Code OEM: 1010121250000
Code EAN: 8712457208008
Merk: Bleko

Gerelateerde producten

Alternatieve producten