Skip to content

Meubeloppervlakte reiniger DIPP spray 750ml

Productnummer: 891421

Op voorraad: 23

DIPP

Omschrijving

* Professioneel, efficiënt en krachtig. * Verwijdert snel alle vingerafdrukken, vuil en vet van tafels, stoelen, meubilair, vensterbanken, deuren en alle waterbestendige oppervlakken. * Verdampt snel en garandeert een zuiver, streeploos, glanzend en geparfumeerd resultaat. * Uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. * Volstaat als 1 product voor een tal van toepassingen. *Gevarenaanduiding: * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbeveling : * P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. * P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

Specificaties

Voorraad: 23
Lengte: 302 cm
Breedte: 207 cm
Hoogte: 200 cm
Gewicht: 5001 gr
Volume: 12502
Code OEM: 7997
Code EAN: 5420035799734
Merk: DIPP

Gerelateerde producten

Alternatieve producten