Skip to content

Terpentijnolie Bleko 500ml

Productnummer: 1387457

Op voorraad: 112

Bleko

Omschrijving

* Terpentijnolie is geschikt om tijdens het schilderen met olieverf de verf te verdunnen. * Terpentijnolie verdunt olieverven, reinigt penselen, verwijdert boenwas op meubelen en parketvloeren. * Terpentijnolie is enkel leverbaar in 0,5 liter. * Gevarenaanduidingen: * H302+H312+H332 - Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. * H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. * H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. * H315 - Veroorzaakt huidirritatie. * H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * Veiligheidsvoorschriften; * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P331: GEEN braken opwekken. * P405: Achter slot bewaren. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

Specificaties

Voorraad: 112
Lengte: 292 cm
Breedte: 151 cm
Hoogte: 200 cm
Gewicht: 3726 gr
Volume: 8818
Code OEM: 1010140850000
Code EAN: 8712457211824
Merk: Bleko

Gerelateerde producten

Alternatieve producten